אתר קורסים / תנאי שימוש באתר קורסים

תקנון אתר קורסים

הגולש באתר מתחייב כי הבין והסכים לתנאים הבאים:

תקנון שירות אתר קורסים

ברוכים הבאים לתקנון שירות של אתר קורסים (להלן: "האתר") אשר בבעלות חברת לידר סיני 2022 בע"מ ח.פ. 516648136 (להלן: "המפעילה "). השימוש בשירות כפוף להוראות התקנון בדף זה להלן.

המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון האתר (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון"), שכן השימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאיי השימוש כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש יוכל לגלוש ולעשות שימוש באתר רק בתנאי שיקבל את תנאי השימוש במלואם וכלשונם, וזאת באמצעות לחיצה על לחצן "אני מסכים לתנאי השימוש באתר", אשר מבטאת את הסכמתו השלמה, המוחלטת והבלתי-חוזרת לכל תנאי השימוש.

תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים וכן לתאגידים ולגופים משפטיים אחרים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.

תנאי שימוש אלה באים להוסיף ובכל מקרה לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין המשתמש לבין מפעילת האתר. לגבי המשתמש יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלה גם ההוראות ותנאי השימוש המופיעים באופן נפרד בהזמנת השירות, אשר תיחתם מול מפעילת האתר.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או שירותים נוספים, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע מפעילת האתר על הוראות תקנון זה. מפעילת האתר תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד מתן השירות.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS) בהתאם להחלטות מפעילת האתר. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.

כל הזכויות המוקנות למפעילה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת למפעילה על-פי כל דין.

כיצד מצטרפים לשירות?

תהליך ההצטרפות לשירות הוא באמצעות הרשמה באתר, מתן השירות מותנה במסירת פרטים נכונים ומדויקים של הפונה. המנוי יחל לקבל את השירות רק לאחר מתן הסכמה לתנאי ההצטרפות והשימוש בשירות המפורטים בתקנון זה. קיים איסור מוחלט למסור פרטים של אחר אלא עם קבלת הסכמתו המלאה ובכתב. מסירת פרטים של מי שאינו מעוניין בקבלת השירות הינה עבירה על כללי התקנון אשר עשויה להוביל לתביעה נזקית בין אם של המפעילה ובין אם של צד ג'.

מהו השירות שמספק האתר?

אתר קורסים (להלן: "האתר"), הינו אתר במרשתת, המפעיל ומנהל מערכת לניהול שליחת פניות ללקוחותיו המפרסמים באתר (להלן: "לידים") ומאפשר העברת מידע המוזן על ידי המשתמש לידי הגופים הרלבנטיים על מנת שאלה יחזרו אליו עם המידע המבוקש.

המשתמש יעשה שימוש באתר ובמערכותיו לצורך אישי בלבד ולא לצורך מסחרי כלשהו.

באתר מותקנת מערכת המשמשת להתקשרות ישירה בין המשתמש לבין הגופים ו/או המפרסמים באתר.

שליחת הפרטים אל גוף ו/או מפרסם כלשהו הינה באחריות המשתמש בלבד, על המשתמש למלא פרטים נכונים עדכניים ומדויקים על מנת לאפשר הפניה יעילה.

כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את מפעילת האתר מכל אחריות בעניין זה.

בכפוף להוראות כל דין, המשתמש מתיר למפעילה לשמור נתונים אישיים הנוגעים אליו אשר מצויים בידי המפעילה ולהכלילם במאגר/י מידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981), יובהר כי אישור המשתמש שקרא את תקנון האתר יהווה הסכמה מפורשת כי הן בעלי האתר והן הגופים אליהם נשלח המידע על ידי המשתמש כגון כתובת הדואר האלקטרוני, הטלפון, כתובת מגורים וכדומה, רשאיות לשלוח למשתמש חומר פרסומי וזאת כל עוד לא ביקש המשתמש להסיר את שמו מרשימת הדיוור של מפעילת האתר.

האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם למשתמש עקב שימוש של גוף ו/או מפרסם כלשהו בכתובת הדואר האלקטרוני ששלח לו, בטלפון או בפלאפון, בכתובת המגורים או בכל פרט מידע אחר אודות המשתמש ששלחת ביוזמתו.

כל המידע המתפרסם באתר בקשר לקורסים מתפרסם על ידי עורכי הקורסים ו/או מפעיליהם ו/או בעליהם ו/או מנהליהם ("מפעילי הקורסים") והמפעילה אינה נושאת באחריות כלשהיא לאמינות, למהימנות, לעדכניות ולדיוק המידע והתכנים המפורסמים על ידי מפעילי החוגים, לרבות שעות ומועדים, עלויות, כתובות, תמונות, תיאור החוגים ותכניהם, התאמתם לגילאים מסוימים, קישורים שיועלו על ידי המפרסמים וכל היוצא באלו.

בשום מקרה לא תהיה המפעילה ו/או מי מטעמה אחראים לכל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר עם הקורסים, השתתפות ו/או השתתפות מי מטעם המשתמש בקורסים ו/או במי מהם, תשלומים שתשלם ועסקאות שתבצע או לא תבצע עם מי ממפעילי הקורסים ו/או המפרסמים. כל התקשרות של המשתמש עם המפרסמים ו/או מפעילי הקורסים ו/או מי מטעמם וכל הסתמכות של המשתמש על כל פרסום בקשר עם הקורסים ו/או התכנים בקשר אליהם, לרבות בקישורים, הינו באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.

המידע המתפרסם באתר בקשר לקורסים מתפרסם לנוחות המשתמש ועל מנת לאפשר יצירת קשר בינו לבין המפרסמים ו/או מפעילי הקורסים. אין לראות במידע כאמור משום הבעת דעה אישית של המפעילה בקשר עם הקורסים.

המפעילה אינה מתחייבת לבצע סינון של הקורסים ו/או התכנים בקשר אליהם ולא תישא באחריות בקשר לכך, לרבות ללשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות קניין רוחני ולכל הקשור בתכנים המפורסמים על ידי המפרסמים ו/או מפעילי החוגים ו/או מי מטעמם.

שימוש במידע המצוי באתר

המשתמש מאשר למפעילת האתר לעשות שימוש במסגרת המידע שנמסר באתר ובפרטי ההתקשרות עמו בעת הרישום לשרות לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שמפעילת האתר מציעה ו/או תציע במסגרת השירות למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מהמשתמשים בשירות.

על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים, אשר מסופקים ע"י המפעילה ו/או צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים או אחרים, העשויים לעניין אותו, לרבות חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעלי האתר, וכן פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים. במקרה זה מפעילת האתר תהיה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע כאמור 1) לכתובת מגוריו או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו 3) לצג הטלפון הסלולרי שלו באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון (sms). מוסכם על המשתמש כי הודעה זו תהא בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח - 2008 (להלן: "חוק הספאם"). ובכל מקרה לא תקום למשתמש טענה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה מכח חוק הספאם בגין משלוח הודעה, כאמור לעיל.

המשתמש מאשר ומצהיר כי היות והוא פנה למפעילה בבקשה לקבלת מידע ו/או פניות לגבי איזה מהפרסומים המובאים באתר, כי הוא מודע ומסכים לכך שהוראות תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, התשפ"א-2020 לא חלות ולא יחולו על ההתקשרות בין הצדדים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שהמפעילה נופלת בהגדרה של סעיף 1 לתוספת השישית לחוק הגנת הצרכן ולכן הוראות תיקון 61 אינם חלים עליה. המשתמש מצהיר ומתחייב כי גם אם פרטיו יופיעו במאגר להגבלת פניות שיווקיות, לא יהא בכך כדי למנוע מהמפעילה ו/או מי מטעמה לפנות אליו ולעניין אותו בתוכן שיווקי. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שרק פנייה יזומה של המשתמש למפעילה בבקשה להפסיק את השירות תחייב את המפעילה ו/או מי מטעמה להפסיק את השירות. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שההתקשרות מול המפעילה אינה נופלת בהגדרת פנייה שיווקית כמשמעה בחוק הגנת הצרכן. המשתמש פוטר את המפעילה ו/או מי מטעמה, מלבצע בדיקה במאגר בטרם פניה אליו.

אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, יוכל המשתמש להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה וזאת בהתאם לאמור בהוראות חוק הספאם.

המשתמש מביע בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות מהמפעילה ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק, המשתמש יהא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המפעילה בכל הקשור לחוק הספאם ו/או לכל חיקוק אחר הקיים ו/או אשר יהא בעתיד בהקשר זה.

פרטיות השימוש באתר:

האתר לא יהא אחראי כלפי המשתמש בדבר האופן והיקף הפניות של הגופים השונים.

האתר ו/או מפעילת האתר לא תהיה אחראית בכל הנוגע לאופן השימוש שעושה המוסד אליו הועבר המידע.

כמו כן, מפעילת האתר מתחייבת להעביר את פרטי המשתמש לגופים הרלבנטיים, פרטי המשתמש לא יועברו לידי גורמים שלישיים ללא הסכמת המשתמש המפורשת. במקרים בהם המוסד אליו שלח המשתמש את פרטיו העביר את המידע לצד שלישי לא יהיה האתר אחראי לפעולתו זו ולתוצאותיה.

יש להבהיר כי במידה והמפרסם מינה גורם כלשהו לקבלת הפניות, כגון משרד פרסום, ההפניה מועברת גם לשלוח זה של המפרסם.

מידע אודות המשתמש נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר לא ייעשה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות המשתמש. המפעילה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטיי המשתמש לצורך הגנת האתר במידה והמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר ו/או ביצע עבירה כלשהי ו/או או ביצע פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר, בגופים ו/או המפרסמים השונים ו/או במשתמשים אחרים.

מובהר בזאת, כי היה והמפעילה תידרש על-ידי כל רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), בישראל או מחוצה לה, לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, או היה ולמפעילה תהיה סיבה סבירה להאמין כי גילוים של פרטים כאלה או אחרים נדרש בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסטנדרטים משפטיים מקובלים ו/או על מנת למנוע נזק למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, כי אז תהיה רשאית המפעילה לגלות את הפרטים הללו, אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש.

עוד מובהר, כי המפעילה תהיה רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיה של המפעילה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, אזי תהיה המפעילה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש (ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ביצועה יידרש על ידי רשות מוסמכת).

המפעילה שומרת על זכותה לעיין מעת לעת בתכנים שיועלו או יפורסמו באתר.

הגבלת השימוש באתר

המשתמש מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

שימוש במערכת באתר זו לצרכי הצעת שירותים ופרסומים שונים לגופים ו/או למפרסמים באתר, או לכל מטרה אחרת שאינה למטרת יצירת קשר עם המפרסמים אסורה בהחלט.

מפעילת האתר רשאית להסיר את המשתמש מהמערכת במידה ויתגלה שימוש שכזה וכן המפר יפצה את מפעילת האתר בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 5000 ₪ עבור כל פנייה שנעשתה כאמור, זאת ללא כל צורך בהוכחת נזק. הוראה זו לא תגרע מכל זכות שתהיה למפעילת האתר לפעול כלפי המשתמש במקרה של הפרות ו/או נזק שיוכח כתוצאה מהפרה זו.

כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר על פי כל דין, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון.

אבטחת מידע

מפעילת האתר תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המנוי, עם זאת מפעילת האתר אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים אשר יביאו לחשיפה של מידע שיוצג באתר, או לשיבוש ו/או הפרעות לפעילות האתר ו/או לשגיאות ו/או לתקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. המפעילה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי המפעילה ו/או למחשבים של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, ויעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא המפעילה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מותר מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. לפיכך מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

הגבלת אחריות של מפעילת האתר

מפעילת האתר וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו.

כל המידע באתר אודות הגופים המפרסמים בו או בקישורים מהאתר לעמודים שונים שאינם מהווים חלק מהאתר עצמו הוא באחריות אותם גופים עצמם ולא באחריות מפעילת האתר. המשתמש לא יוכל לבוא בטענות אל האתר במקרים של חוסר דיוק או הטעייה בחומר המפורסם ע"י הגופים המפרסמים באתר.

יש לציין, כי האתר אינו מפרסם את התכנים המופיעים בקישורים מהאתר ואינו שולט או מבקר אותם.

לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים במסגרתו המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותיו בשירות ו/או על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים באמצעותו.

זכויות קניין רוחני

המשתמש מצהיר כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים, התכנים והתיעוד הקשור בשרות הם קניינן של מפעילת האתר. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות למפעילת האתר ו/או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השרות, ללא רשות בכתב ממפעילת האתר.

כל הזכויות במידע שיופץ למשתמש על ידי מפעילת האתר , לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר כאמור שייכים למפעילת האתר.

כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, שייכות באופן בלעדי למפעילה או לצדדים שלישיים שהקנו למפעילה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.

למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת המפעילה, מראש ובכתב.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של המפעילה או של צדדים שלישיים.

חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או בממשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם המפעילה אישרה זאת, מראש ובכתב.

אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.

האם מפעילת האתר תשנה את השירות או תפסיק את פעולתו?

מפעילת האתר שומרת לעצמה על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות או להפסיק את השרות הניתן ו/או כל חלק ממנו, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמשים או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את השירות, לזמן מוגבל מכל סיבה שהיא. הודעה על כל שינוי כאמור תינתן באתר.

אחריות והדין החל

כל הפעילות באתר, לרבות הזמנת שירותים, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בחדרה ו/או בתל אביב תהא סמכות מקומית בלעדית לדון בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר ו/או הנובע מהאמור לעיל והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

שימוש בשם בדוי ו/או פרטים בדויים ו/או כוזבים לרבות התחזות לאדם אחר ו/או גוף אחר, מהווים עבירה פלילית, לכאורה. נגד המשתמשים בפרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים כספיים, תדמיתיים ואחרים העלולים להיגרם למפעילת האתר ו/או הפניית הפרטים למשטרת ישראל.

מובהר בזה כי טעות בהזנת נתונים כלשהם ע"י המשתמש ו/או כל פרטים אחרים הנדרשים לביצוע פעולה ו/או קבלת שירות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות בגינה.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו בכל מקרה של ביצוע ו/או ניסיון לביצוע תשלומים באופן כלשהו באמצעות האתר ו/או שימוש בלתי חוקי באתר.

בנוסף על כל האמור לעיל ולמען הסר ספק, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת דבר פרסומת כמשמעה בחוק הספאם. דבר הפרסומת יכול שישלח ישירות ע"י מפעילת האתר ויכול שישלח ע"י צדדים שלישיים הקשורים בקשר מסחרי עם מפעילת האתר. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או פיצוי ו/או תובענה מכח חוק הספאם הן כנגד מפעילת האתר והן כנגד צדדי ג'.

שונות

תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. שום התנהגות על-ידי המפעילה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או כוויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.

המפעילה לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של המפעילה. הודעות שתשלח המפעילה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. המפעילה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה – אם נשלחה בדואר רגיל ואם נשלחה בדואר אלקטרוני - ביום בו נשלחה.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.